test - "test"

LTENRUPL
   Sprendimas:Apie Mus


Pistatome unikalià Ðiauliø regiono sodybà: "Saulës mûðio sodyba", kur Jûs galësite ne tik ramiai leisti laisvalaiká, bet ir linksmai ðvæsti vestuves, jubiliejus, krikðtynas, ávairius vakarëlius ir kitas Jums mielas ðventes.


Pristatome dvi pokyliø- konferencijø sales, pirtá, kubilà, lauko pavësines. Taip pat turime galimybe apgyvendinti daugiau nei 100 sveèiø vienu metu.


Aèiû, kad lankotës ðiame portale, tikimës, kad uþsisakydami mûsø siûlomas paslaugas, ávertinsite jø teikiamà kokybæ ir aplankysite ðalia sodybos esanèius istorinæ reikðmæ turinèius paminklus. Tokiu bûdu prisimindami turtingà ir iðdidþià Ðiaurës Lietuvos istorijà. Visada lauksime Jûsø sugráþtant. Teikdami nepriekaiðtingas paslaugas, sieksime uþsitikrinti vienà svarbiausiø mûsø tikslø - klientø lojalumà.Aplinka


"Saulës mûðio sodyboje" galima ne tik ðauniai leisti laisvalaiká, ðvæsti ðventes (krikðtynas, jubiliejus, vestuves ir t.t), bet ir ramiai pailsëti nuo miesto ðurmulio, aplankyti netoliese esanèià istorinæ "Saulës mûðio" vietovæ.


Teikiamos paslaugosGalerijaKontaktai
Joniðkio raj. Stripeikiø km.

Mob. tel.: 8-698-71126 , 8-620-94500

El. paðtas: info@siauliusodybos.lt